Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych


Na początku września prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów niebezpiecznych. Ustawa ta określa zasady prowadzenia działalności zarówno w zakresie przewozu drogowego, kolejowego, jak i żeglugą śródlądową. Jest więc krajowym aktem wykonawczym Umowy europejskiej ADR, Regulaminu RID i Umowy europejskiej ADN. Ustawa ta wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r.
Zgodnie z jej zapisami, uczestnik przewozu będzie zobowiązany do składania rocznych sprawozdań w nowym, wydłużonym terminie – do 28 lutego każdego roku za rok miniony, wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego właściwemu terenowo [w przypadku przewozów drogowych]. Za niezłożenie sprawozdania, zgodnie ze zmienionym taryfikatorem, może zostać nałożona kara, ale jej wysokość będzie zależała od terminu opóźnienia (poniżej lub powyżej 14 dni, powyżej 3 miesięcy). Oczywiście takie sprawozdanie nadal może przygotować i podpisać tylko uprawniony doradca.
W przypadku szkoleń kierowców przewożących towary niebezpieczne pojazdami, odstąpiono od pomysłu, będącego we wcześniejszym projekcie omawianej Ustawy, aby egzaminy przeprowadzała „jednostka upoważniona”.
W efekcie kurs oraz uzyskanie zaświadczenia ADR skomplikowałoby się i wydłużyło w czasie, a co najważniejsze, cała procedura egzaminacyjna byłaby dużo bardziej kosztowna. Ustawodawca wycofał się jednak z tego niekorzystnego przepisu i egzaminy dla kierowców nadal będą przeprowadzane w ośrodku szkolenia, z przedstawicielem Marszałka województwa w komisji.
Natomiast egzaminy dla doradców w zakresie przewozu drogowego, kolejowego lub żeglugą śródlądową odbywać się będą przed komisją działającą przy Dyrektorze TDT i zostaną podzielone na dwie części – ogólną (dla wszystkich) i specjalistyczną (dla doradców z wybranych rodzajów transportu). Transportowy Dozór Techniczny będzie w dalszym ciągu upoważniony do wydawania świadectw dopuszczenia pojazdu ADR.
Częściowo zmieniony został także taryfikator kar za naruszenie przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych. Uczestnik przewozu naruszający obowiązki podlega karze pieniężnej, a przewidziane poszczególne kary mogą być w wysokości od 200 zł do 10 000 zł, w zależności od stwierdzonych uchybień.
Obniżono wysokość kary za nieprzeszkolenie osób wykonujących czynności związane z przewozem towaru niebezpiecznego z 5 000 zł do 2 000 zł, natomiast w niektórych przypadkach karę podniesiono (np. za brak instrukcji pisemnej lub niewłaściwe mocowanie ładunków).