Kolejne substancje do załącznika XIV REACH


Pod koniec września odbędzie się w ECHA głosowanie dotyczące wprowadzenia 8 kolejnych substancji do zał. XIV REACH (substancje wymagających udzielenia zezwolenia). Głosowanie dotyczyć będzie następujących substancji:

Ftalan diizobutylu (DIBP)
Tritlenek diarsenu
Pentatlenek diarsenu
Chromian ołowiu
Żółty sulfochromian ołowiu (C.I. Pigment Yellow 34)
Czerwony chromian molibdenian siarczan ołowiu
Fosforan tris(2-chloroetylu) (TCEP)
2,4-dinitrotoluen (2,4-DNT)

Odbędzie się również głosowanie dotyczące projektu rozporządzenia REACH zmieniającego załącznik XVII. Głównie będzie on dotyczył substancji CMR (rakotwórcze, mutagenne i reproduktywne).