Czy REACH i CLP działają?


Na stronach ECHA ukazało się pierwsze od wejścia w życie rozporządzenia REACH i CLP sprawozdanie Agencji Chemikaliów dotyczące dotychczasowego jego funkcjonowania. Sprawozdanie powstało zgodnie z literą rozporządzenia REACH, które nakłada na Agencję obowiązek jego publikacji  i składania go Komisji Europejskiej co pięć lat. Sprawozdanie zawiera przegląd pierwszych doświadczeń Agencji z nowymi rozporządzeniami, a także spostrzeżenia dotyczące samej realizacji postanowień tych rozrządzeń przez firmy.
Generalną konkluzją jest stwierdzenie iż REACH  i CLP działają – mimo początkowych, silnych
i uzasadnionych obaw, iż tak ambitny  i skomplikowany przepis jakim jest rozporządzenie REACH będzie barierą nie do pokonania dla podlegających tym przepisom przedsiębiorstw. Niemniej liczba złożonych już rejestracji, rejestracji półproduktów oraz zgłoszeń na mocy rozp. CLP pozwalają sądzić, że obawy nie były do końca uzasadnione.
Oczywiście nie wszystko poszło tak gładko, jak można było sobie tego życzyć. Agencja wskazuje w swoim raporcie kilka podstawowych obszarów funkcjonowania rozporządzenia REACH, które wymagają poprawy.
Są to: Zmiana nastawienia przedsiębiorstw związana ze zwiększeniem ich obowiązków dotyczących zapewnienie bezpieczeństwa stosowanych chemikaliów; polepszenia samej dokumentacji składanej przez przedsiębiorców w odniesieniu do zastosowania alternatywnych rozwiązań zastępujących badania na zwierzętach kręgowych (patrz informacja poniżej nt. stosowania metod alternatywnych) i wreszcie jakości składanych do Agencji raportów bezpieczeństwa chemicznego.