Bromadiolon substancja czynna w produktach biobójczych


Przypominamy, iż zbliża się data włączenia bromadiolonu do substancji czynnych w produktach biobójczych w PT 14.
Niezłożenie stosownej dokumentacji w odpowiednim terminie skutkować będzie wycofaniem tych produktów z obrotu. Wycofanie to nastąpi wówczas w ciągu 6 miesięcy po upływie terminu możliwości składania takich wniosków. Zgodnie z nowelizacją ustawy został podany dodatkowy 12 miesięczny termin na wyzbycie  produktu z rynku.