Czy REACH i CLP działają?

Na stronach ECHA ukazało się pierwsze od wejścia w życie rozporządzenia REACH i CLP sprawozdanie Agencji Chemikaliów dotyczące dotychczasowego jego funkcjonowania. Sprawozdanie powstało zgodnie z literą rozporządzenia REACH, które nakłada na Agencję obowiązek jego publikacji  i składania go Komisji Europejskiej co pięć lat. Sprawozdanie zawiera przegląd pierws

Więcej

Metody alternatywne dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH

Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała raport dotyczący stosowania przez przedsiębiorców metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH. Na podstawie przedstawionych dokumentacji rejestracyjnych ECHA przeprowadziła analizę sposobu udzielania przez przedsiębiorstwa informacji na temat właściwości stosowanych przez nie substancji.

Więcej

Bromadiolon substancja czynna w produktach biobójczych

Przypominamy, iż zbliża się data włączenia bromadiolonu do substancji czynnych w produktach biobójczych w PT 14.
Niezłożenie stosownej dokumentacji w odpowiednim terminie skutkować będzie wycofaniem tych produktów z obrotu. Wycofanie to nastąpi wówczas w ciągu 6 miesięcy po upływie terminu możliwości składania takich wniosków. Zgodnie z noweliz

Więcej

Nowa ustawa o URPLWMiPB

1 Maja b.r. weszła w życie nowa Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82,  poz. 451). Prezes Urzędu Grzegorz Cessak stał się centralnym organem administracji rządowej związanej z wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biob&oacu

Więcej

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

Na początku września prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów niebezpiecznych. Ustawa ta określa zasady prowadzenia działalności zarówno w zakresie przewozu drogowego, kolejowego, jak i żeglugą śródlądową. Jest więc krajowym aktem wykonawczym Umowy europejskiej ADR, Regulaminu RID i Umowy europejskiej ADN. Ustawa ta wch

Więcej

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Na stronach Ministerstwa Ochrony Środowiska dostępny jest najnowszy projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Ustawa ta ma na celu wdrożenie postanowień „dyrektywy opakowaniowej” w szczególności uszczelnienie systemu zagospodarowania opakowań.
Dla przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach najważniejsze zmiany to m.

Więcej

Koniec okresu przejściowego dla nowego ADR

Zakończył się okres przejściowy, umożliwiający jeszcze stosowanie starych przepisów Umowy Europejskiej ADR 2009, co oznacza, że od dnia 1 lipca 2011 r. należy stosować wyłącznie nowe przepisy zgodnie z ADR 2011.

Do Sejmu trafił projekt Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.
Jego najważniejszym uzasadnieniem jest ujednolicenie przepisów tra

Więcej

ECHA i produkty biobójcze

W Parlamencie Europejskim trwają bużliwe prace nad uchwaleniem rozporządzenia dotyczącego produktów biobójczych. Pod koniec października tego roku jest zaplanowane drugie czytanie projektu, a całość prac, czyli uchwalenie Rozporządzenia planowane jest na rok dwa tysiące trzynaście. W planach jest także, aby ECHA była odpowiedzialna za procedury, które zatwierdz

Więcej

Kolejne substancje do załącznika XIV REACH

Pod koniec września odbędzie się w ECHA głosowanie dotyczące wprowadzenia 8 kolejnych substancji do zał. XIV REACH (substancje wymagających udzielenia zezwolenia). Głosowanie dotyczyć będzie następujących substancji:

Ftalan diizobutylu (DIBP)
Tritlenek diarsenu
Pentatlenek diarsenu
Chromian ołowiu
Żółty sulfochromian ołowiu (C.I. Pigm

Więcej

Chemikalia - a co to takiego?

Na stronach internetowych Komisji Europejskiej poświęconych badaniu opinii publicznej w UE (Eurobaromer) ukazały się bardzo ciekawe wyniki badań, jakie na zlecenie Dyrekcji Generalnej JRC (Joint Research of the European Commision) przeprowadzono wśród obywateli wszystkich krajów Wspólnoty na temat świadomości konsumentów w zakresie bezpiecznego stosowania che

Więcej